Назустріч 100-річчю архівної справи в Україні. Архівісти Харківського університету в документах і матеріалах середини ХХ – початку ХХІ ст.

Харків і Харківський університет відіграли важливу роль у процесі становлення і розвитку архівної справи в нашій державі. Перший український університет одразу після свого відкриття у 1805 р. розпочав підготовку істориків, які володіли фаховими навичками роботи з давніми документами, опікувалися їх збереженням та вивченням. Першим директором одного з найстаріших архівосховищ України (Київського центрального архіву давніх актів) з 1852 р. був випускник Харківського університету А. Я. Красовський.
 У 1880 р. члени Історико-філологічного наукового товариства, яке діяло при Харківському університеті (П. С. Єфименко, О. Я. Єфименко, Д. І. Багалій, А. С. Лебедєв та ін.) ініціювали створення університетського Історичного архіву. В архіві зосередилися цінні документи з історії Лівобережної та Слобідської України XVII–XIX ст. Згодом на його основі постав Державний архів Харківської області.
 У 20-х – 30-х рр. ХХ ст. у столичному Харкові виникає низка нових архівних установ, утворюється архівознавчий факультет у структурі Харківського педагогічного інституту професійної освіти, виникає фахова аспірантура. В цей час свою діяльність проводили теоретики-архівісти В. О. Барвінський, В. І. Веретенніков та інші випускники і викладачі університету та ХІНО.
 У повоєнний час розвиток архівної справи вийшов на якісно новий рівень. З 1964 р. в ХДУ розпочала свою діяльність кафедра історіографії, допоміжних історичних дисциплін і методики історії. У переліку дисциплін, що викладалися на кафедрі, було й архівознавство. Накопичений університетськими фахівцями досвід уже в часи незалежної України дав змогу у 1995 р. відкрити на історичному факультеті Харківського університету нову спеціальність «Архівознавство».
 Пропонована он-лайн виставка об’єднує документи і матеріали з фондів Державного архіву Харківської області, Центру краєзнавства імені академіка П. Т. Тронька та архіву Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Вона висвітлює діяльність харківських істориків-архівістів середини ХХ – початку ХХІ ст., чиї долі були пов’язані з Каразінським університетом.
 Виставка приурочена до загальноукраїнського Дня працівників архівних установ, який щорічно відзначається 24 грудня.

Перелік документів ТронькоЦентру

Перелік документів ДАХО

Епштейн
Аркадій Ісаакович
Зайцев
Борис Петрович
Королівський
Степан Мефодійович
Шаталіна
Євгенія Платонівна
Шерман
Ісай Львович
Шиян Кир Карлович (Кирило Карпович)